Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY 


Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia Občianskym zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

Nakupovanie a objednávka

Predávajúci: Ridzoň Róbert
IČO: 51887878 , DIČ: 1036356365
so sídlom: Rožnavská 5 97901 Rimavská sobota
Číslo účtu v SLSP / IBAN: SK49 0900 0000 005148116205
kontaktné údaje:
email: ridzon.robert@gmail.com
telefón: 0911 263 895

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
Každú vašu objednávku považujeme za záväznú s povinnosťou platby.
Ak bude vaša objednávka správne vyplnená a odoslaná, zašleme Vám potvrdzujúci e-mail.
Ak si objednáte výrobok, ktorý z akýchkoľvek dôvodov nevieme dodať budeme Vás informovať.
Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Používame výlučne vlastné fotografie. Fotografie uvedené pri výrobkoch môžu v niektorých prípadoch skresľovať veľkosť alebo farbu výrobku.
Všetky uvádzané ceny sú konečné. Nie sme platitelia DPH.

Platba za výrobky
1. Vopred prevodom na účet v SLSP, a.s., číslo účtu / IBANSK49 0900 0000 005148116205
2. Platba platobnou kartou

Dodanie výrobku a poštovné
Na základe vašej objednávky sa vám zaväzujeme dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh výrobku.
V prípade, že výrobok nemáme na sklade, budete telefonicky alebo emailom informovaní o termíne dodania výrobku. Vami objednaný výrobok vám zašleme na adresu uvedenú vo vašej objednávke. Termín dodania je uvedený pri výrobku v e-shope, ak to tak nie je, platí najneskorší termín dodania 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.

Faktúru za vystavený tovar nájdete v elektronickej podobe pri Vašej objednávke, ak by ste potrebovali doručiť aj originálnu Faktúru spolu s výrobkom, napíšte mi prosím vnútornou poštou.

Poštovné poplatky sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch v elektronickom obchode. Zásielku s výrobkom štandardne posielame cez Slovenskú poštu.
Výmena výrobku a Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že sme vám omylom zaslali výrobok, ktorý ste si neobjednali v objednávke, pošlite nepoužívaný a nepoškodený výrobok späť a my Vám ho vymeníme, poštovné uhradíme my.

V prípade, že sme vám zaslali správny výrobok podľa vašej objednávky a vy až pri prevzatí zistíte, že ste objednali výrobok, o ktorý nemáte záujem, pošlite nepoužívaný a nepoškodený výrobok späť a my vám ho vymeníme, avšak v takom prípade hradíte vaše poštovné. Týmto článkom nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia výrobku bez udania dôvodu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese predajcu najneskôr v posledný deň stanovenej 14-dňovej lehoty.

Po odstúpení od zmluvy vám vrátime platbu, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to kúpnu cenu výrobku bez nákladov na doručenie tovaru k Vám a späť k nám. Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Výrobok, ktorý je predmetom odstúpenia musí byť nepoškodený, kompletný, nesmie javiť známky používania, musí obsahovať všetky doklady a príslušenstvo.

V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je výrobok zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa - na zákazku, t.j. pokiaľ výrobca vykoná na žiadosť kupujúceho akékoľvek neštandartné úpravy na objednanom výrobku oproti bežným modelom ponúkaných v galérii predajcu
Reklamácia a záruka výrobku

1. Reklamovať je možné len výrobok, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
3. Na všetky ponúkané výrobky sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku od Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady písomne na adrese predávajúceho.
5. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady výrobku, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
6. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
a- k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie a údržbu výrobku alebo jeho časti,
c- nesprávnym používaním výrobku na iný účel, ako je všeobecne zaužívané
d- neoznámením zjavných vád pri prevzatí výrobku,
e- používaním výrobku v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu výrobku,
f- zanedbaním starostlivosti a údržby o výrobok,
g- poškodením výrobku nadmerným zaťažovaním,
h- používaním výrobku v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
7. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
8. Reklamovaný výrobok je potrebné zaslať na adresu predávajúceho avšak nie na dobierku. Výrobok je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu výrobku.
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie výrobku vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného výrobku). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa dodania reklamovaného výrobku. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za výrobok alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a- pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybného výrobku za bezchybný, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť chyby,
b- pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c- v prípade, že má výrobok súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
d- reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného výrobku, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
13. Nepoškodenie výrobku, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní výrobku) je potrebné skontrolovať pri preberaní výrobku, nakoľko výrobok pri preprave sa môže poškodiť.
.
14. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobeného poštou alebo dopravcom.

15. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené zadaním zlej alebo neuplnej adresy ktorú uviedol kupujúci.
16.Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, pokiaľ je zavinené poštou, alebo iným dopravcom, ktorého si kupujúci pri objednávke určil
17. Ak sa kupujúci domnieva, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva (reklamácia bola odmietnutá, nebola vybavená do 30 dní a pod.), môže žiadať o nápravu predávajúceho. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo, alebo neodpovie do 30 dní, má právo kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov. Tento návrh môže kupujúci podať do lehoty jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti.
18. Návrh môže kupujúci podať, ak hodnota reklamovaného tovaru je vyššia ako 20,- €.
19. Kupujúci podáva návrh písomne alebo elektronicky tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, teda inštitúcii, ktorá sa bude sporom zaoberať. Týmito subjektami ARS (skratka ARS = alternatívne riešenie sporov) na Slovensku sú:
SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (týka sa dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb,
súkromná firma, ktorá má o štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).
20. Zoznam všetkých subjektov ARS by malo zverejniť Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese (k dnešnému dňu je zoznam prázdny).
21. Kupujúci si môže vybrať, či podnet podá napríklad SOI-ke .
22. Kupujúci môže na podanie žiadosti využiť aj Online formulár na podanie sťažnosti, ktorý zabezpečuje Európska únia na tejto adrese. Služba na podanie sťažnosti sa nazýva RSO (riešenie sporov online). Sťažnosť môže kupujúci podať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.
23. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia a dodania vašej objednávky a zákonom vyža
Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny reklamačného poriadku bude splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
2. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy
dovanej evidencie (napr. zákon o účtovníctve a pod.).

Informácie
V prípade nejasností vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa nami predávaných výrobkov a ich dodania.
Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovú komunikáciu a telefonickú komunikáciu.

Späť do obchodu